Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Kennisdeling

Publicaties

Hieronder vind je een praktisch overzicht van een aantal handboeken die suggesties geven, voorbeelden uit de praktijk en theoretische inzichten bieden in relatie tot academische vaardigheden, onderwijsmethoden, interdisciplinair onderzoek voor studenten en de ontwikkeling van interdisciplinair onderwijs.

Publicaties voor docenten

 • Meaningful Assessment in Interdisciplinary Education

  De complexe maatschappelijke en technologische uitdagingen van deze eeuw kunnen niet worden aangepakt met oplossingen uit slechts één expertisegebied. Daarom hebben academici kennis en vaardigheden nodig om disciplinaire grenzen te overschrijden - vaardigheden zoals kennisintegratie, kritisch denken, samenwerking en reflectie. Maar hoe kunnen we beoordelen of studenten deze vaardigheden daadwerkelijk hebben opgedaan?

  Het handboek Meaningful Assessment in Interdisciplinary Education bevat concrete suggesties in de vorm van voorbeelden van beoordelingsmethoden die universitaire docenten kunnen gebruiken om te evalueren of studenten (1) het beoogde leerresultaat hebben bereikt, (2) het leerproces doorlopen hebben en (3) om studenten in staat stellen kritische zelfbeoordelaars te zijn. Het boek besteedt speciale aandacht aan de vraag hoe feedback op een zinvolle en effectieve manier kan worden gebruikt.

  Wil je zelf nieuwe beoordelingsmethoden uitproberen? Wil je dat je studenten hun interdisciplinaire inzicht ontwikkelen, maar heb je op dit moment geen toekrijkende manier om hun ontwikkeling te beoordelen? Wil je gebruikmaken van leerdoelen als reflectie of samenwerking? Dit handboek biedt veel praktische methoden om deze en andere belangrijke interdisciplinaire vaardigheden te beoordelen.

 • Designing Interdisciplinary Education

  Het hoger onderwijs staat voor de uitdaging om studenten op te leiden die voorbij de grenzen van hun eigen discipline kunnen kijken en met innovatieve geïntegreerde oplossingen voor hedendaagse problemen te komen.

  'Designing Interdisciplinary Education' dient als een houvast bij het ontwerpen van interdisciplinaire initiatieven in het hoger onderwijs, of het nu gaat om programma’s, minors, cursussen of buitenschoolse activiteiten. Het biedt toegankelijke begeleiding en praktisch advies voor universitaire docenten en curriculumleiders die een succesvolle interdisciplinaire benadering van hun onderwijs op klas-, cursus- of programmaniveau willen ontwikkelen, implementeren en behouden.

  Vol cadestudy's, voorbeelden, oefeningen en adviezen
  De ‘hands on’ benadering van het boek focust zich op verschillende belangrijke onderwerpen zoals het formuleren en beoordelen van interdisciplinaire leerresultaten, inbedden van integratievaardigheden in het programmaontwerp, de kenmerken van een interdisciplinair docent, praktijkgericht interdisciplinair en didactische methoden die interdisciplinair begrip bevorderen.

  Dit handboek beval talloze casestudy’s, belangrijke adviezen en oefeningen van interdisciplinaire programma’s in verschillende landen. De ideeën die in dit handboek zijn uitgewerkt zijn gebaseerd op de theorieën en methoden die worden gebruikt door het Instituut voor Interdisciplinaire Studies.

 • Interdisciplinary Learning Activities

  In het handboek 'Interdisciplinary Learning Activities' zijn praktische en direct uitvoerbare werkvormen te vinden door docenten die interdisciplinaire methoden willen integreren in hun onderwijs. De 32 activiteiten zijn samengesteld uit bekende en onbekende opdrachten en aangepast voor studenten in het hoger onderwijs, variërend van korte opdrachten voor een enkele werkgroep, tot reflectieopdrachten die gedurende een heel vak stapsgewijs doorlopen kunnen worden. Elke opdracht is voorzien van voorbeeldscenario’s en suggesties voor variatiemogelijkheden.

  Review 'Interdisciplinary Learning Activities'
  Geschreven door Hilde Creten & Nicole Totté, onderwijsondersteuners, Dienst Onderwijsprofessionalisering en -ondersteuning, KU Leuven.

  'Toen interdisciplinair onderwijs aan de KU Leuven expliciet op de agenda kwam te staan omdat het een plek kreeg in de nieuwe onderwijsvisie, waren we heel blij om te kunnen terugvallen op de expertise van het IIS Amsterdam. Als ondersteunende dienst willen we vooral docenten stimuleren om kansen te creëren voor studenten om met andere disciplines in aanraking te komen. Dat gaat van (kleine) activiteiten tijdens de les, over interdisciplinaire projecten of masterproeven tot volledige interdisciplinaire vakken of opleidingen. Zo gebruiken we dit boek o.a. in een module 'Lesgeven aan heterogene groepen'.  Hoe kan je als docent bij een groep studenten met een verschillende (voor)opleiding die verschillen optimaal benutten? We verwijzen docenten door naar het boek om een concrete werkvorm te vinden die bij hen past, bijv. hoe studenten in debat kunnen gaan over een stelling vanuit verschillende perspectieven of disciplines, hoe studenten kunnen samenwerken in een  'Jigsaw'groepswerk of  hoe je de 'Walt Disney Strategie' kan inzetten. Ook in andere ondersteuning zoeken we regelmatig inspiratie in 'Interdisciplinary Learning Activities', bijv. wanneer we docenten adviseren bij het vormgeven van service learning vakken, die inherent interdisciplinair zijn. En ook voor honours programma’s of andere interdisciplinaire opleidingen kunnen we met deze achtergrond docenten beter helpen hoe ze studenten uit verschillende disciplines concreet laten samenwerken.'

Publicaties voor studenten

 • An Introduction to Interdisciplinary Research; 2nd Revised Edition

  We realiseren ons steeds meer dat, als gevolg van technologische ontwikkelingen en globalisering, problemen zo complex worden dat ze alleen kunnen worden opgelost door samenwerking tussen wetenschappers uit verschillende disciplines. Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt een interdisciplinaire aanpak steeds noodzakelijker en populairder in het hoger onderwijs.

  Studenten moeten meer leren over hoe zij kennis, methoden en vaardigheden uit verschillende vakgebieden kunnen integreren en toepassen. De cruciale stap van integratie binnen interdisciplinair onderzoek wordt uitgebreid behandeld in dit tekstboek, dat een uitgebreide 'interdisciplinaire integratie toolbox' bevat.

  Daarnaast moeten studenten leren samenwerken in teams. An Introduction to Interdisciplinary Research dient als een systematische handleiding om studenten door dit interdisciplinaire onderzoeksproces te loodsen.

   

  Nieuw in deze tweede, herziene editie

  • De tekst is uitgebreid herzien met een nieuw hoofdstuk over interdisciplinaire integratie;
  • Een toolbox met integratietechnieken;
  • Meer aandacht voor transdisciplinariteit;
  • Meer voorbeelden en observaties uit een breder scala van disciplines.
 • Academische Vaardigheden

  Waarvoor dient een theoretisch kader? Hoe geef je een grafiek goed weer? Waar moet je aan denken bij een presentatie?

  Als interdisciplinaire student duik je in de theorieën en onderzoeksmethoden van uiteenlopende disciplines. Academische vaardigheden zijn de gereedschappen die je tijdens en na je universitaire studie kunt inzetten om kennis op te nemen, te ontwikkelen, te integreren en ter discussie te stellen. Dit handboek biedt concrete instructies, tips en voorbeelden om studenten tijdens hun studie en daarna te ondersteunen bij het ontwikkelen van die vaardigheden.

  Aangezien onderzoek centraal staat in academische vorming, dient de empirische cyclus als rode draad van het boek om onder andere de volgende vaardigheden te bespreken:

  • Zoeken, kritisch lezen en ontleden van wetenschappelijke teksten;
  • Onderzoeksvraag opstellen;
  • Concepten kwalitatief of kwantitatief meetbaar maken;
  • Ordenen van literatuur en data;
  • Analyseren en opstellen van een argumentatie;
  • Wetenschappelijk schrijven;
  • Samenwerken;
  • Reflecteren;
  • Presenteren.
 • An Introduction to Interdisciplinary Research - Theory and Practice

  Het handboek 'An Introduction to Interdisciplinary Research' is bedoeld voor gevorderde bachelorstudenten en beginnende masterstudenten en bouwt voort op de 20 jaar interdisciplinaire onderwijservaring binnen het IIS.

  Het boek biedt inzicht in de oorsprong en het belang van interdisciplinair onderzoek door middel van inspirerende voorbeelden, en het biedt studenten een uitgewerkt en praktisch onderzoeksmodel waarmee ze stapsgewijs begeleid worden bij het ontwerpen en uitvoeren van hun eigen interdisciplinaire onderzoeksproject. Hierbij wordt ook aandacht besteedt aan samenwerking, omdat interdisciplinair onderzoek vaak in groepsverband wordt gedaan.

 • Seeing the City

  De stad is een complex object. Sommige onderzoekers kijken naar de vorm, anderen naar de personen, dieren, ecologie, beleid, infrastructuur, gebouwen, geschiedenis, kunst of technologische netwerken. Sommige onderzoekers analyseren processen van inclusie of exclusie, gentrificatie of sociale mobiliteit; anderen biologische evolutie, verkeer of ruimtelijke ontwikkeling. Veel van hen combineren deze onderwerpen en andere onderwerpen die onder deze lijst vallen. Sommige projecten overschrijden de grenzen van onderzoek en praktijk en houden zich bezig met actief onderzoek, terwijl anderen kennis opdoen alleen uit interesse.

  Dit boek omarmt de verscheidenheid van perspectieven en geeft een essentiele colletie van methoden for het studeren van de stad vanuit verschillende, interdisciplinaire, en transdisciplinaire perspectieven. We beginnen bij het herkennen dat de complexiteit van de stedelijke omgeving niet begrepen kan worden vanuit één discipline. Daarom geven we verschillende methoden om data over de stad te analyseren en geven we manieren om deze benaderingen te verbinden en integreren.

  De personen die hieraan meewerken vormen een getalenteerd netwerk van stedelijke studenten en uitvoerders aan de voorgrond van hun vakgebieden. Ze bieden hands-on methodologische technieken en skills aan voor data collectie en analyse. Desalniettemin geven ze eerlijke en inzichtelijke reflecties van achter de schermen. Alle methoden zijn geillusteerd met voorbeelden van het eigen onderzoek van de schrijver van dit boek en hij past dit toe in Amsterdam. Op deze manier geeft dit boek een rijke collectie aan op Amsterdam gebaseerd onderzoek en uitkomsten wat locale stedelijke uitvoerders en beleidsvoerders misschien kunnen informeren.

  Concluderend geeft het boek onmisbare hulpmiddelen en doelt het erop om een nieuwe generatie aan interdisciplinaire en transdisciplinaire studenten te onderwijzen.

  Copyright: UvA
  I fully support Luca’s call to start using the book; so while of course having dialogues with colleagues about your method and approach is the best, the book can also serve this purpose, to help you assess what it is you do not see yourself. Julia Noordegraaf, professor Digitaal Erfgoed
 • Wicked Philosophy

  'Wicked Philosophy: Philosophy of Science and Vision Development for Complex Problems' biedt een overzicht van de filosofie van de natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen en onderzoekt hoe inzichten uit deze drie domeinen kunnen worden geïntegreerd om oplossingen te vinden voor de complexe, 'wicked' problemen waarmee we momenteel worden geconfronteerd. 

  Complexiteitsdenken

  De kern van een nieuwe op wetenschap gebaseerde visie is complexiteitsdenken, het bieden van een metapositie voor het navigeren door alternatieve paradigma's en het maken van geïnformeerde keuzes van middelen voor projecten met complexe problemen. Het boek brengt designdenken ook in probleemoplossing en onderwijs, en bevordert de constructie van een integratieve benadering die structuur en actie overbrugt, versterkt door transdisciplinaire betrokkenheid van belanghebbenden in de samenleving.

Drs. L. (Linda) de Greef

Neem bij vragen over onze publicaties contact op met Linda