Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Nu in ontwikkeling bij het IIS

Ruimte voor experiment

Hier vind je nieuwe onderwijsconcepten waar het IIS aan verbonden is. Het IIS biedt een open sfeer met een ambitieus denk- en werkklimaat waar uitvoering en ontwikkeling met elkaar zijn verweven. Het IIS werkt hierbij altijd samen met de faculteiten van de UvA. Belangrijk is dat binnen de ontwikkeling van interdisciplinaire onderwijsprojecten ruimte is voor experiment en kennisdeling.

 • Building Bridges for Local Global Challenges

  Op mondiale schaal spelen veel vraagstukken die lokaal implicaties hebben, en andersom. Denk bijvoorbeeld aan overbevissing, verspreiding van infectieziekten en ongelijkheid door digitalisering. Hoe kunnen lokale interventies sturing geven aan mondiale oplossingsrichtingen? In het vak Building Bridges for Local Global Challenges behandelen UvA-studenten samen met studenten van drie of vier partneruniversiteiten over de hele wereld mondiale vraagstukken met inachtneming van zowel de lokale als de internationale context(en). 

  Dit project heeft als doel de volgende vaardigheden van studenten te versterken: interculturele communicatie en samenwerking, vormgeven aan transities en het ontwikkelen van project- en co-creatie-vaardigheden op internationaal niveau. In internationale projectgroepen werken studenten online en offline samen om de diverse perspectieven te verbinden. De uitdaging is op een overkoepelend niveau naar het vraagstuk te leren kijken en tegelijkertijd te leren van de verschillende concrete lokale interventies.

  Dr. ing. P.K.I. (Ilja) Boor

  Neem bij vragen over Building Bridges for Local Global Challenges contact op met Ilja

 • Leerlijn Transities Vormgeven 

  Het denken over, omgaan met en vormgeven van transities vergt visie, leiderschap en de vaardigheid veranderprocessen te begeleiden en regisseren. Het vereist dat je perspectieven verbindt en bruggen bouwt, durft te experimenteren en snel kunt bijstellen als het anders moet. Het vergt bepaalde vaardigheden op het gebied van samenwerken en reflectie, en je moet tegen de stroom in durven gaan als het nodig is. Ontwerpgerichte procesbenaderingen (zoals design thinking of reflectief interactief ontwerp) stimuleren deze vaardigheden.  

  Dit project richt op het ontwikkelen van een leerlijn Transities Vormgeven, waarin bovenstaande vaardigheden centraal staan. Deze generieke leerlijn zal bestaan uit verschillende modules (inclusief leerdoelen, activiteiten en toetsing) die de belangrijkste thema’s van transities vormgeven behelzen.  

  Het uiteindelijke doel van dit project is om opleidingen te begeleiden en ondersteunen bij het implementeren van een leerlijn Transities Vormgeven binnen een curriculum en indien gewenst om modules transities vormgeven te integreren in het bestaande curriculum van de opleiding.

  Dr. D. (Debby) Gerritsen

  Neem bij vragen over de Leerlijn transities vormgeven contact op met Debby

 • Toolbox Transities Vormgeven

  We leven in een complexe wereld waarin veel grote maatschappelijke veranderingen gaande zijn. Om hier een bijdrage aan te kunnen leveren, zijn attitudes en vaardigheden nodig die we hier kortweg samenvatten als het vormgeven van transities. De veranderende wereld vraagt om vernieuwend onderwijs, dat studenten leert om deze attitudes en vaardigheden op te doen.  

  Transities vormgeven vergt, naast kennis over verandertrajecten, ook visie, leiderschap en vaardigheden om veranderprocessen te initiëren en regisseren. Het vereist bijvoorbeeld dat je samenwerkt en reflecteert, perspectieven verbindt en bruggen bouwt (tussen mensen en ideeën), durft te experimenteren, aanpassingen maakt wanneer het anders moet, tegen de stroom in durft te gaan en veerkracht hebt.  

  Het IIS werkt aan een dynamische toolbox op het gebied van het leren vormgeven van (maatschappelijke) transities. De toolbox is een plek om:  

  • geïnformeerd en geïnspireerd te raken (kennis over vormgeven aan transities);
  • ready-to-go onderwijsmateriaal te vinden (van leerdoelen tot toetsvormen);
  • te leren van en met elkaar (good practices en trainingen);
  • de route te vinden naar maatwerk (consultaties) op het gebied van transities, en hulp te vragen rondom het vormgeven (faciliteren) van transities bij onderwijs. 

  Deze toolbox wordt in co-creatie met docenten, onderwijsontwikkelaars, studenten, externen en andere betrokkenen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de vorm en inhoud aansluiten bij de behoefte en de toolbox in de onderwijspraktijk wordt ingebed. 

  Dr. ing. P.K.I. (Ilja) Boor

  Heb je interesse om dit samen met ons te doen, of heb je andere vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Ilja

 • Nieuw honoursvak: The Next Great/Small Transformation

  De samenleving heeft te maken met urgente en complexe opgaven, zoals klimaatverandering, ongelijkheid, pandemieën en digitalisering. Aangezien dit soort opgaven stevig verankerd zijn in bestaande maatschappelijke structuren en instituties, vraagt het vormgeven van maatschappelijke transities om ingrijpende wijzigingen van de huidige manier van denken en handelen. We moeten de manier waarop we omgaan met deze urgente vraagstukken fundamenteel veranderen, maar we weten niet hoe. Er is grote mate van onzekerheid over de richting van de transities en bovendien is vaak sprake van weerstand tegen verandering. Hoe kom je verder? 

  In het honoursvak The Next Great/Small Transformation maken we studenten kritisch en constructief vertrouwd met conceptuele en operationele tools om transities vorm te geven. Met behulp van deze tools zullen interdisciplinaire teams van studenten een maatschappelijke transitie-uitdaging identificeren en een strategie ontwikkelen om deze aan te pakken. Tegelijkertijd worden studenten aangespoord om de tools kritisch te beoordelen en verbeteringen voor te stellen. 

  Het proces dat centraal staat in dit vak bestaat uit vier iteratieve fasen:

  • Imagine: Het identificeren van een transitie-uitdaging en een visie die deze kan aanpakken;
  • Connecting: Het leren begrijpen van de uitdaging op systeemniveau;
  • Act:  Bedenken en uitvoeren van een eenvoudige interventie om de visie te realiseren;
  • Assessing: monitoring en evaluatie van de impact van de interventie (zowel van de interventie zelf als de impact op systeemniveau).
  Drs. K. (Katusha) Sol

  Neem bij vragen over het nieuwe honoursvak The Next Great/Small Transformation contact op met Katusha

 • Nieuwe bacheloropleiding: Computational Social Science

  In 2020 zijn er grote stappen gezet in de ontwikkeling van de nieuwe interdisciplinaire bacheloropleiding Computational Social Science. Docenten van de FMG, FNWI en FGw hebben hard gewerkt om de bachelor vanaf september 2022 te kunnen aanbieden. De Macrodoelmatigheidstoets is goedgekeurd, het onderwijs van jaar één is ontwikkeld en het onderwijs voor jaar twee, drie en vier zijn in de basis (leerdoelen en toetsing) uitgedacht. Het IIS is hier actief bij betrokken geweest in een adviserende, uitvoerende en faciliterende rol.

  De opleiding volgt het didactisch concept HILL (High Impact Learning that Lasts) en studenten gaan vanaf jaar één aan het werk met semester brede projecten ondersteund door workshops, hoorcolleges en werkgroepen. De projecten gaan over digitale innovaties met betrekking tot bijvoorbeeld duurzaamheid, gezondheid, mobiliteit of gelijkheid. Afgestudeerden van deze opleiding zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van duurzame digitale technologieën en hebben inzicht in de sociale, politieke, culturele en technologische dimensies van digitale transformaties.

  Drs. S.M. (Silke) van Beekum

  Neem voor vragen over Computational Social Science contact op met Silke

 • Nieuwe bacheloropleiding: Science and Design

  De Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) streeft naar een interdisciplinaire opleiding, waarin zowel natuurwetenschappelijke kennis en onderzoek als vaardigheden op het gebied van modelleren, ontwerpen, experimenteren, gebruik van geavanceerde technologie en projectmatig werken samenkomen om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke transities van de 21e eeuw. Anders dan bij de bestaande UvA-bacheloropleidingen, zullen studenten al in de eerste jaren van deze opleiding werken aan tastbare, innovatieve ontwerpen die een antwoord kunnen vormen op complexe technologische uitdagingen binnen vier hoofdthema’s:

  1) hightech design-materialen,
  2) hernieuwbare energie en grondstoffen,
  3) ontwerp met levende bouwstenen,
  4) digitale modellering en simulatie. 

  Om te zorgen dat studenten de opgedane academische kennis op deze thema’s direct in praktijk kunnen brengen, zullen zij een aanzienlijk deel van hun onderwijsuren doorbrengen in een interdisciplinaire, technologisch geavanceerde werkplaats (Makerspace), waarin door middel van projectmatig onderwijs volgens Design Thinking-methodes eigen initiatief en experimenteren wordt aangemoedigd. Een Makerspace biedt studenten de nodige apparatuur en faciliteiten om digitale modellen, geavanceerde ontwerpprocessen en tastbare prototypes te ontwerpen, bouwen en testen. 

  Na het behalen van hun bachelordiploma Science and Design zullen de studenten behalve gedegen basiskennis van de natuurwetenschappen hierdoor ook praktische en technische vaardigheden hebben ontwikkeld, waarmee ze zich kunnen ontplooien op elke technologisch geavanceerd terrein waar wetenschap en ontwerp samenkomen. Dit bereidt hen naast een carrière als wetenschapper ook voor op een toekomst buiten de academische wereld, in een arbeidsmarkt waarin een ontwikkelde intuïtie op het gebied van praktische toepasbaarheid en valorisatie een voorsprong biedt.

  M.H. (Morten) Strømme MSc

  Neem voor vragen over 'Science & Design' contact op met Morten

 • Nieuwe bacheloropleiding: Humanities in context

  Maatschappelijke veranderingen zoals globalisatie, digitalisering en klimaatverandering zijn sterk verweven met onze cultuur. De nieuwe interdisciplinaire bacheloropleiding Humanities in Context leert studenten onderzoek doen naar deze veranderingen en problemen, waarbij de geesteswetenschappen een cruciale rol hebben. De opleiding bestaat uit een propedeuse en (vooralsnog) drie majoren met als thema’s Digital Transformation, Humanities for a Sustainable Future and Global Cultures. De opleiding wordt onder het bestaande CROHO-label Cultuurwetenschappen ingebed in het in onderwijsportfolio van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Het IIS draagt bij aan de ontwikkeling van deze opleiding door middel van deelname aan een denktank en geeft didactische trainingen aan de beoogde docententeams. 

  Drs. L. (Linda) de Greef

  Neem voor vragen over 'Humanities in Context' contact op met Linda