Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Honoursmodule: De Wet als Kunstwerk

Opslaan in favorieten

Docent(en):

mr. dr. drs. I. van Domselaar (coördinator) en gastsprekers

Ingangseis:

2e jaars (of hoger) Honours studenten.

Leerdoelen:

  • De student heeft kennis van het boek ‘De Wet als Kunstwerk’ van Willem Witteveen.
  • De student is in staat om, mede aan de hand van dit boek en het verder te bestuderen materiaal, het analyseren en evalueren van en reflecteren op de daarin aangesneden fundamentele thema’s op het terrein van recht en samenleving.
  • De student is in staat in een constructieve mondelinge gedachtewisseling diverse visies op de thema’s te bespreken, te begrijpen en op basis daarvan haar of zijn eigen visie te vormen en bij te stellen.
  • De student kan haar of zijn visie en daarvan afwijkende visies schriftelijk helder verwoorden en in de vorm van een betoog haar of zijn eigen visie verdedigen.

Inhoud:

Aan de hand van het rechtsfilosofische boek ‘De Wet als Kunstwerk’ van Willem Witteveen komen in dit vak fundamentele vragen aan de orde over wet (of breder: recht) en samenleving. Kernthema is de wet als kunstwerk tegenover de wet als machtswoord of instrument.  Zie voor een korte introductie in Willem Witteveen en zijn werk het in memoriam door Bart van Klink en Sanne Taekema, via http://www.verenigingrechtsfilosofie.nl/wetenschap-als-kunstwerk-in-memoriam-willem-witteveen/

Binnen het kernthema ‘de wet als kunstwerk tegenover de wet als machtswoord of instrument’ komen onder meer subthema’s aan bod als de verhouding tussen recht en macht, rechtsstaat en democratie, en rechtszekerheid en gerechtigheid. Ook de taal van de wet (het recht) behoort tot de relevante subthema’s. Uiteindelijk gaat het vak over de vraag op welke wijze de wet (het recht) de samenleving en het menselijk gedrag daarin zou moeten regelen en ordenen. Vanwege de breedte van het onderwerp zal in de eerste onderwijsweken in overleg met de studenten worden vastgesteld welke deelaspecten diepgaander zullen worden bestudeerd.

Onderwijstijden:

Het rooster zal binnenkort op Datanose komen te staan. 

Studiemateriaal:

Willem Witteveen, De wet als kunstwerk, Een andere filosofie van het recht, Boom Amsterdam 2014, ISBN 978 90 8953 335 7.

Aantal deelnemers:

Max 25

Toetsvorm:

De toetsing bestaat voor 80% uit een schriftelijk tentamen. Als uitgangspunt geldt dat een deel van het tentamen een essay betreft over het onderwerp dat de student voor het onderwijs heeft voorbereid (60% van het tentamen) en dat het resterende deel betrekking heeft op de overige onderwerpen (40% van het tentamen). Herkansen is eenmaal mogelijk.

De overige 20% worden bepaald door de deelname aan het onderwijs. Daarbij gaat het niet alleen om de directe eigen bijdrage, maar ook om de samenwerking met anderen en de deelname aan de discussie. Deze 20% blijft staan bij een eventuele herkansing.

Aanmelden:

2e jaars (of hoger) Honours studenten van UvA, VU en AUC kunnen deelnemen aan deze reeks. Aanmelding is mogelijk vanaf 4 juni 10.00u tot en met 8 juni 2020 23.00u via het formulier dat zal verschijnen op Honoursmodules IIS.

Toezegging is op willekeurige basis. Als er nog plekken beschikbaar zijn kunnen studenten zich na 8 juni nog inschrijven (let op: plaatsing is niet gegarandeerd).

Voor vragen: neem contact op met Honours-iis@uva.nl 

Het IIS streeft ernaar om actuele maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen te weerspiegelen in het onderwijsaanbod en poogt de volgende Sustainable Development Goals (SDG's) in deze cursus te integreren. Bezoek de website van de SDG's voor meer informatie over deze doelen.

Feiten & cijfers
Vorm Honoursonderwijs
Studielast 6 EC,
Voertaal Nederlands
Start Oktober