Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl
Honoursmodule: De Wet als Kunstwerk

Honoursmodule: De Wet als Kunstwerk

Docent(en):

prof. dr. C.E. du Perron (coördinator) en gastsprekers

Leerdoelen:

-De student heeft kennis van het boek ‘De Wet als Kunstwerk’  van Willem Witteveen.

-De student is in staat om, mede aan de hand van dit boek en het verder te bestuderen materiaal, te reflecteren op de daarin aangesneden fundamentele thema’s op het terrein van recht en samenleving.

-De student is in staat in een constructieve mondelinge gedachtewisseling diverse visies op de thema’s te bespreken, te begrijpen en op basis daarvan haar of zijn eigen visie te vormen en bij te stellen.

-De student kan haar of zijn visie en daarvan afwijkende visies schriftelijk helder verwoorden en in de vorm van een betoog haar of zijn eigen visie verdedigen.

Inhoud:

Dit vak is opgebouwd rond het rechtsfilosofische boek ‘De Wet als Kunstwerk’ van Willem Witteveen.

Het boek en het vak stellen fundamentele vragen aan de orde over wet (of breder: recht) en samenleving. Kernthema is de wet als kunstwerk tegenover de wet als machtswoord of instrument. Binnen dat thema gaat het onder meer over de verhouding tussen recht en macht, rechtsstaat en democratie, en rechtszekerheid en gerechtigheid. Ook de taal van de wet (het recht) komt aan bod. Uiteindelijk gaat het vak over de vraag op welke wijze de wet (het recht) de samenleving en het menselijk gedrag daarin zou moeten regelen en ordenen.

Vanwege de breedte van het onderwerp zal in de eerste onderwijsweken in overleg met de studenten worden vastgesteld welke deelaspecten diepgaander zullen worden bestudeerd. Van de studenten wordt een actieve bijdrage aan de inhoud van het onderwijs verwacht.

Onderwijstijden:

  • Het actuele rooster is te vinden via www.rooster.uva.nl door het vak toe te voegen.
  • Start dinsdag 4 sept / 19-21u REC CK.03 ( dit zal t.z.t. ook op Datanose verschijnen)

Studiemateriaal:

Willem Witteveen, ‘De Wet als Kunstwerk’, Amsterdam [2014] en via de digitale leeromgeving beschikbaar gestelde aanvullende literatuur.

Aantal deelnemers:

Max 25

Toetsvorm:

Essay (80%) en beoordeling bijdrage aan discussie tijdens de werkcolleges (20%)

Aanmelden:

2e jaars (of hoger) Honours studenten van UvA, VU en AUC kunnen deelnemen aan deze reeks. Aanmelding is mogelijk vanaf 7 juni 2018 10.00u tot en met 11 juni 2018 23.00u via het formulier dat zal verschijnen op Honoursmodules IIS.

Toezegging is op willekeurige basis. Als er nog plekken beschikbaar zijn kunnen studenten zich na 11 juni nog inschrijven.

Honoursmodule: De Wet als Kunstwerk
Vorm Honoursonderwijs
Studielast 6 EC,
Voertaal Nederlands
Start September